Hana-isho

Formes de base:  Tateru Katachi et Katamukeru Katachi                                                                                                                          Formes avancées: Narabu katachi, Hiraku katachi, Mawaru Katachi

 • Tateru Katachi
 • Katamukeru Katachi
 • HirakuKatachi
 • Narabu Katachi

Skikisaï Moribana   Moribana de couleur

  Shikisaï Moribana: Chokuritsu Kei, Keisha Kei, Kansui kei                                                                                                   
  Shikisaï Moribana Yoshiki Hon-i: Méthode traditionnelle


 • Chokuritsu Keï
 • Keisha Kei
 • Kansui Keï
 • Yoshiki Hon-i
SHAKEI MORIBANA Yoshiki Hon-I
Paysages Moribana selon la méthode traditionnelle
SHAKEI MORIBANA Shizen Hon-I
Paysages Moribana selon la méthode réaliste
HEIKA
Styles de base: Chokuritsu Kei, Keisha Kei, Kasui kei
 • Chokuritsu Keï
 • Keisha Kei
 • Kasui KeÏ
 • Heika libre

HANA-MAÏ, HANA-KANADE
 • Hanakanade
  Hanakanade
 • Hanamaï
  Hanamaï
Rimpas, Bunjins, Jiyu-Hyogen